BioScience Dictionary

 
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Other

Found X 39 times.

Displaying results 1 to 500.
X chromosome
X factor
Xanthan gum
Xanthelasma
Xanthene
Xanthine
Xanthomas
Xanthomegnin
Xanthophyll
Xanthopsis
X-chromosome
Xeno-
Xenoantigen
Xenobiotic
Xenobiotic metabolism
Xenodiagnosis
Xenograft (heteroplastic graft)
Xenophobia
Xenotransplantation
Xenotropic
Xeric
Xero-
Xeroderma pigmentosum
Xeromammography
Xeromorph
Xerophile
Xerophyte
Xerophytic
Xerophytic leaves
Xerostomia
Xid mouse
Xiphoid process
X-linked disease
X-ray (x-ray radiation)
X-ray crystallography
X-ray diffraction
Xylem
Xylem
Xyster (raspatory)